當前位置: > 少兒娛樂 > 讀書屋 > 兒童讀物 >

《百家姓》全文帶拼音

時間:2012-05-03 10:01來源: 作者:藝教網編輯

《百家姓》全文帶拼音(有聲版)
百家姓(拼音)

Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng

趙        錢    孫    李       周       吳    鄭      王

Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng

馮        陳    褚    衛       蔣       沈     韓       楊

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi  Zhāng

朱       秦    尤    許       何    呂      施    張

Kǒng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

孔       曹    嚴    華        金    魏      陶    姜

Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng

戚    謝      鄒    喻       柏        水    竇    章

Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng

云      蘇    潘    葛         奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng

魯    韋    昌    馬           苗    鳳    花    方

Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng

俞    任    袁    柳           酆    鮑    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng

費     廉    岑    薛      雷    賀    倪    湯

Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

滕    殷   羅    畢        郝    鄔    安    常

Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng

樂    于    時    傅          皮    卞    齊    康

Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng

伍    余    元    卜          顧    孟    平    黃

Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng

和    穆    蕭      尹        姚    邵       湛    汪

Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng

祁    毛    禹    狄        米    貝    明    臧

Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng

計    伏    成    戴          談    宋        茅    龐

Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dǒng  Liáng

熊    紀    舒    屈          項    祝       董    梁

Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng

杜    阮    藍    閔         席    季    麻    強

Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō

賈    路    婁    危        江       童    顏    郭

 

Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò

梅    盛       林    刁       鐘      徐    邱    駱

Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò

高    夏    蔡    田          樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò

虞    萬    支    柯       昝      管    盧     莫

Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng

經    房    裘    繆         干    解    應    宗

Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng

丁    宣       賁    鄧       郁    單       杭    洪

Bāo  Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng

包    諸    左    石        崔    吉    鈕    龔

Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng

程    嵇    邢    滑        裴    陸    榮      翁

Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng    

荀    羊     於     惠          甄    曲    家    封

Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng

芮    羿    儲    靳       汲    邴    糜    松

Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng

井    段      富    巫        烏     焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng

牧    隗       山    谷       車      侯    宓    蓬

Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng

全    郗    班    仰         秋     仲    伊    宮

Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng

寧    仇    欒    暴          甘    鈄    厲    戎

Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng

祖    武    符    劉         景     詹     束    龍

Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó

葉    幸    司    韶        郜    黎    薊    薄

Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

印    宿    白    懷         蒲    邰    從    鄂

Suǒ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng

索    咸    籍    賴          卓    藺    屠    蒙

Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng

池    喬    陰    鬱       胥     能    蒼       雙

Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng

聞    莘     黨      翟       譚     貢      勞    逄

Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

姬    申    扶    堵         冉    宰    酈    雍

Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng

卻    璩    桑    桂         濮    牛      壽    通

Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng

邊    扈    燕    冀         郟    浦    尚    農

Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng

溫    別       莊    晏         柴    瞿      閻    充

Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng

慕    連    茹    習         宦    艾    魚    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng

向    古    易    慎         戈    廖    庾    終

Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng

暨    居    衡    步         都    耿     滿     弘

Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng

匡    國    文     寇        廣      祿     闕    東

ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng

歐    殳     沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī  Gǒng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng

師     鞏      厙    聶        晁   勾(句)  敖    融

Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng

冷    訾    辛    闞       那         簡    饒    空

Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng

曾    毋     沙    乜         養    鞠    須    豐

Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng

巢     關     蒯    相          查    后    荊     紅

Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng

游    竺     權    逯       蓋       益    桓     公

Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě

萬俟      司馬     上官          歐陽     夏侯       諸葛

Wén rén Dōng fāng  Hè lián Huáng fǔ  Yù chí Gōng yáng

聞人      東方       赫連     皇甫       尉遲     公羊

Tán tái Gōng yě  Zōng zhèng  Pú yáng Chún yú Chán yú

澹臺      公冶       宗政       濮陽          淳于   單于

Tài shū  Shēn tú Gōng sūn  Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔    申屠    公孫              仲孫     軒轅   令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū

鐘離     宇文      長孫          慕容     鮮于      閭丘

Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū

司徒      司空       丌官      司寇      仉       督

Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī

子車      顓孫          端木      巫馬      公西

Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ

漆雕       樂正     壤駟        公良       拓跋     夾谷

Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

宰父     谷梁     晉     楚      閆     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ

汝     鄢     涂     欽      段干         百里

Dōng guō Nán mén Hū yán  Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

東郭         南門    呼延      歸 海      羊舌     微生

Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yǒu(Yòu) Qín

岳       帥    緱    亢          況    郈      有    琴

Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

梁丘          左丘       東門           西門

Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng

商    牟      佘    佴         伯     賞       南宮

Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng

墨   哈    譙     笪        年   愛      陽    佟

Dì  wǔ     Yán    Fú     《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng

第   五    言    福    百   家  姓      終

(責任編輯:admin)


頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評價:
驗證碼: 點擊我更換圖片
283打鱼李逵劈鱼外挂 重庆时彩开奖号码查询 外围篮球单双玩法 万能娱乐输钱的有群吗 六人牛牛什么方法 论坛高手3肖6码 能提现的棋牌 2017约彩365 阿拉德之怒mg平台下载 梦升娱乐 重庆欢乐生肖全天计划 山东时时是什么意思是什么 重庆时时彩2期必中计划 四川时时合法的吗 北京pk彩票官网 北京pk10冠军计划群 足彩2串1中奖规则